Facebook Twitter YouTube Instagram
Etusivu    Taustat    Historia    Hallitus    Yhteystiedot    Palaute   

Arvot

 • Urheilullisuus ja fyysisyys: mahdollisuudet kilpaurheiluun
 • Kasvatuksellisuus: hyvät tavat, sitoutuminen, luotettavuus
 • Sosiaalisuus: kaikki tuntevat toisensa nimeltä
 • Suvaitsevaisuus: joukkuehenki, ei kiusata
 • Taloudellisuus: tavoitteena saada kerätyksi yhdessä toimien riittävästi rahaa, jotta kulut perheille/harrastajille pysyvät kohtuullisina

Harjoittelemme elämää varten

Harjoitusryhmä, n. 10-15 tyttöä, on samanlainen, jollaisessa moni meistä vanhemmista työskentelee myöhemmällä iällä. Siksi onkin tärkeää havaita, että harjoitusryhmässä voidaan jo nuoresta pitäen koripallon avulla harjoitella tekemään hyvin sellaisissa tilanteissa, joita vastaavia tulee myöhemmin elämässä vastaan.

Olennainen havainto on, ettei joukkuepelissä kukaan voi yksinään toimia menestyksekkäästi. Hyvän tuloksen saamiseksi jokaisen osallistujan panos on tärkeä. Jokaiselle on oma tehtävänsä ja jokainen kantaa vastuuta.

Puolustustilanteessa huudetaan usein apua. Henkilökohtaisesti on tervettä ymmärtää, ettei kaikista tilanteista selviä yksin. Toisaalta joukkuetoverin täytyy olla joka tilanteessa valppaana, että hän oman tehtävänsä hoitamisen ohella osaa antaa apua, vaikkei toinen sitä ehkä huomaa pyytääkään.

Tavoitteenamme on olla auttamassa koteja ja kouluja tukemassa nuorta hänen kasvussaan kohti kypsää ja vastuuntuntoista aikuisikää. Myös koripallon terveysvaikutukset ovat kiistattomat, vaikka nilkka tai sormi välillä muljahtaakin. Kasvatamme lapset ja nuoret ottamaan liikunnan osaksi elämäänsä.

Tarjoamme mahdollisuuden elämänikäiseen osallistumiseen liikunnan ja seuratyön parissa.

 

Säännöt Catz Lappeenranta ry                11.4.2013

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Catz Lappeenranta ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran virallinen kieli on suomi ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2 SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on edistää fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä liikuntaan liittyvää kansalaistoimintaa. Seura antaa mahdollisuuden harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa ja yhdistystoimintaa. Seuran tarkoituksena on edistää hyvinvointia, liikunnallisia eettisiä arvoja ja reilun pelin henkeä, tukemalla koteja ja kouluja heidän kasvatuksessaan lasten ja nuorten hyväksi.

3 TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura tarjoaa
-    harjoitus- ja valmennustoimintaa
-    kilpailutoimintaa
-    ohjaustoimintaa
-    muuta toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja
     hyvinvointia
-    tiedotus- ja suhdetoimintaa
-    koulutustoimintaa

4 TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää huvitilaisuuksia.
5 SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa yhdistyksen tarkoituksen, toiminnanlaadun ja tarkoitusperät sekä toimintamuodot hyväksyviä henkilöitä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Seuran vuosikokous päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden. Lisäksi voi olla erikoismaksu jäsenille, jotka osallistuvat toimintahaaraan, joka aiheuttaa yhdistykselle muuta toimintaa kalliimpia kustannuksia. Kaikista jäsenistä tulee pitää luetteloa.

Hallituksen päätöksellä 18 vuotta täyttänyt jäsen voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi, jos jäsen maksaa kertasuorituksena 10 vuoden jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi pääsee suorittamalla vuosikokouksen vahvistaman kannattajajäsenmaksun.

Seura voi kokouksessaan hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on osoittanut kiinnostusta yhdistystä kohtaan ja myönteisellä ja aktiivisella työllä antanut erikoisen arvokkaan panoksen yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksua ja arvo on elinikäinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 SEURASTA EROAMINEN
Seurasta eroaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan astuvan voimaan heti, mutta jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden säännösten mukaiset velvoitteet kuluvan kauden loppuun asti. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta.

7 SEURASTA EROTTAMINEN
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka jättää erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Hallitus voi erottaa myös jäsenen, joka ei täytä näiden säännösten mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin seuran toimintaperiaatteita.
Seura on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa Urheilujärjestöjen, Kansainvälisen olympiakomitean ja Kansainvälisen koripalloliiton (FIBA) dopingsäännöstöä sekä Euroopan Neuvoston hyväksymän dopingin vastaisen yleissopimuksen, pohjoismaisen antidopingsopimuksen sekä Suomen allekirjoittamien muiden kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä. Näitä sääntöjä rikkoneen jäsenen voi hallitus erottaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin urheilun eettisiä periaatteita, joita ovat:

1.    Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 •     Huumeet ja dopingaineet
 •     Alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen häiritsevästi ja julkisesti seuran toimintaan
      liittyvissä tapahtumissa
 •     Tupakan ja tupakkatuotteiden käyttäminen häiritsevästi urheilutilanteessa

2.    Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa

 •     Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 •     Tuomarin harhautus tai muu sääntöjen vastainen toiminta

3.    Urheiluhuijaus

 •     Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 •     Tuloksista etukäteen sopiminen
4.    Vedonlyönti omasta kilpailusta

5.    Tuomareiden, kilpailukumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tulosten manipuloimiseksi

Eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus.
Päätös erottamisesta astuu voimaan heti ja sen katsotaan tulleen tietoon viisi (5) päivää kirjatun kirjeen lähettämisestä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja, eikä hänellä ole oikeutta seuran omaisuuteen tai minkäänlaisiin avustuksiin.

8 SEURAN JÄSENYYS MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Seura voi olla jäsenenä muissa järjestöissä, jolloin se noudattaa niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsen se on.

9 HALLINTO
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Vuosittain hallituksen jäsenistä erovuorossa on puolet; ensi kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuoron mukaan.  Puheenjohtaja valitaan joka toinen vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin. Hallitus voi palkata toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkionsa tai palkkansa seuran talousarvion puitteissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja muulloin vähintään kahden (2) hallituksen jäsenen sitä pyytäessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.  Asia ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.  Äänestys hallituksessa on avoin. Hallituksen kokoukset voidaan pitää puhelimitse tai tietokoneen välityksellä, mikäli hallituksen jäsenten äänienemmistö niin päättää. Päätöksestä tulee olla kirjallinen selonteko. Kokouksen puheenjohtaja voi kutsua kokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa ilmaisuoikeus ilman äänioikeutta.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.  Kiireellisissä tapauksissa tarkastaminen voi tapahtua jo samassa kokouksessa, jossa asiasta päätetään.

Hallitus voi asettaa työryhmiä ja nimetä henkilöitä ohjaamaan niiden toimintaa.

Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä henkilön kirjoittamaan seuran nimen yksinkin.

Tilikausi, joka on myös jäsenmaksukausi, alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. Tilinpäätös tulee esittää tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Seura pitää vuodessa yhden varsinaisen seuran kokouksen ennen lokakuun loppua. Ylimääräisiä seuran kokouksia pidetään tarvittaessa. Kutsu seuran kokouksiin tapahtuu hallituksen toimesta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenille tai ilmoittamalla ainakin yhdessä Lappeenrannassa ilmestyvässä sanomalehdessä, vähintään viikkoa ennen kokousta.

SEURAN VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1.    kokouksen avaus
2.    kokouksen puheenjohtajan valinta
3.    valitaan kokouksen sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
4.    kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5.    esityslistan hyväksyminen
6.    edellisen tilikauden toimintakertomus
7.    edellisen tilikauden tilinpäätös
8.    tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9.    seuran toimintasuunnitelma kuluvalle kaudelle
10.    vahvistetaan budjetti, eri jäsenmaksut ja erikoismaksut kuluvalle kaudelle
11.    hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi
12.    vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä 4-6 ja valitaan tämän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
13.    valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
14.    hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkioista päättäminen
15.    muut kokouskutsussa mainitut asiat
16.    kokouksen päättäminen

YLIMÄÄRÄINEN SEURAN KOKOUS voidaan pitää, jos hallitus niin päättää tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

Äänioikeus seuran kokouksissa:
-    15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä
-    ainaisjäsenellä
-    kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla
-    kannattajajäsenellä on ilmaisuoikeus ilman äänioikeutta

10 NÄIDEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

Päätöksen näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta valmistelee hallitus ja päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa ja sitä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joka on aikaisintaan kaksi (2) viikkoa ensimmäisen kokouksen jälkeen. Päätöksen pitää saada molemmilla kerroilla annettujen äänten enemmistö.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, varat käytetään koripalloharrastustoiminnan tukemiseen siinä hengessä, joka nimetään näiden sääntöjen kohdassa 2, sillä tavalla joka päätetään viimeisessä yhdistyksen kokouksessa.
Kuva
Catz-toimisto, Savonkatu 3, 53100 Lappeenranta • toimisto(at)catz.fi
Kaakon Nettipalvelu Oy